Weekprogramma

 

Jeugdleider
Jeugdleiders zijn uitgesloten van het betalen van contributie.

Gezinskorting
Bij meerdere betalende leden uit één gezin, wonend op één adres, krijgen pupillen en junioren 10% korting op de contributie.

Ereleden
Ereleden zijn geen contributie verschuldigd.  

Hoogte contributie
De hoogte van de contributie wordt jaarlijks tijdens de algemene ledenvergadering bepaald. Je krijgt ruim van te voren te horen wanneer deze algemene ledenvergadering wordt gehouden.

Betaling contributie
Voor het seizoen 2017 / 2018 ontvangt men een factuur voor het volledige contributiebedrag.
Deze factuur dient in zijn geheel, binnen 8 dagen na factuurdatum, voldaan te worden.

Niet tijdige betaling
Bij niet tijdige betaling wordt bij de 2e herinnering € 5,00 administratiekosten in rekening gebracht.
Blijft men dan nog in gebreke, dan volgt uitsluiting van training en competitie.

Beëindiging lidmaatschap
Het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk worden beëindigd door:
- het sturen van een brief aan de ledenadministratie,
- het invullen en opsturen van het ledenmutatieformulier via de website van RK VV Stevensweert.
Opzeggingen bij derden (bijvoorbeeld trainers, commissies etc.) worden niet geaccepteerd.

Opzeggingen dienen vóór 1 juni van elk jaar in het bezit te zijn van de ledenadministratie.
Indien een opzegging gebeurt na 1 juni dan is het opzeggende lid de helft van de contributie voor het nieuwe seizoen verschuldigd.
Geschiedt de opzegging na 1 augustus dan is het opzeggende lid de volledige contributie over het nieuwe seizoen verschuldigd.  

Hardheidsclausule
In uitzonderlijke gevallen heeft het bestuur de bevoegdheid afwijkend te beslissen.

Bestuur RKVV Stevensweert
Fysio+